Прозорість

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • Cтатут закладу освіти;
 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • Структура та органи управління закладу освіти;
 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • Мова (мови) освітнього процесу;
 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • Результати моніторингу якості освіти;
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • Правила прийому до закладу освіти;
 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.